Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía. Leer más

LEY FORAL 21/2023, de 26 de diciembre, de Gestión Piscícola de Navarra. Leer más

DECRET LLEI 14/2023, de desembre, del Consell, pel qual es prorroguen les reduccions temporals de tarifes en els serveis públics de transport competència de la Generalitat en 2024 per un període de sis mesos, i es modifica l’article 51.3.c, l’apartat quart de la disposició addicional novena i la disposició transitòria vint-i-quatrena del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, en relació amb la tramitació dels projectes territorials estratègics (PTE) i les DIC de regularització (DICR). Leer más

DECRETO 271/2023, de 20 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. Leer más

LEY 14/2023, de 30 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Leer más

DECRETO 143/2023, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio de Euskadi. Leer más

DECRETO 129/2023, do 31 de agosto, de sanidade mortuoria de Galicia. Leer más