Transporte público terrestre en COMUNIDAD VALENCIANA

,

DECRET LLEI 8/2023, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als joves menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
>

PREÀMBUL
La invasió d’Ucraïna, per part de Rússia, el 24 de febrer de 2022, està tenint greus conseqüències des del punt de vista econòmic a escala europea, estatal i, en particular, a la Comunitat Valenciana. Aquest conflicte bèl·lic ha vingut a produir un major increment dels costos energètics i ha tensat el nivell general de preus a través del gas natural, els carburants i els aliments. Així, s’ha produït un augment abrupte i generalitzat de costos de les matèries primeres i dels béns intermedis, afegit al que ja es produïa a conseqüència dels colls de botella en les cadenes de producció a causa de les friccions generades per la ràpida recuperació econòmica després de la pandèmia.
El manteniment del conflicte bèl·lic i dels seus efectes sobre el nivell general de preus ha donat lloc al fet que a escala estatal s’hagen aprovat determinades subvencions a les comunitats autònomes a fi de subvencionar una part de l’import dels títols de transport públic de la seua competència.

Pel que respecta a la Comunitat Valenciana, es va promulgar el Decret llei 9/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d’anada i tornada, dels serveis de transport terrestre competència de la Generalitat, que per al període entre l’1 de setembre i 31 de desembre de 2022 es va establir en un 30 % de reducció de les tarifes. Així mateix, es va promulgar el Decret llei 2/2023, de 27 de gener, del Consell pel qual s’estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció temporal del 50 % del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d’anada i tornada, en els serveis de transport terrestre competència de la Generalitat, en el període entre l’1 de febrer i el 31 de juliol de 2023.

En les àrees de transport metropolità d’Alacant i de la Plana de Castelló, mitjançant Resolució de 28 d’octubre de 2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’acorda la gratuïtat temporal dels serveis de transport públic per als joves en el TRAM de Castelló i de la xarxa del TRAM d’Alacant, s’estableix en el TRAM de Castelló un títol gratuït per a les persones menors de 31 anys amb efectes des del 5 d’octubre de 2022 fins al 15 de gener de 2023. Aquesta mesura es va prolongar fins al 31 de juliol de 2023 mitjançant Resolució d’11 de gener de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’acorda la gratuïtat temporal per als joves entre el 16 de gener i el 31 de juliol de 2023 dels serveis de transport públic en el TRAM de Castelló i la xarxa del TRAM d’Alacant. Posteriorment, es va estendre aquesta mesura per a la seua aplicació entre el 7 d’abril i el 31 de juliol de 2023 en tots els serveis públics de transport interurbà de competència de la Generalitat, amb la promulgació del Decret llei 6/2023, de 24 de març, del Consell, en el qual s’estableixen les obligacions dels operadors de transport públic col·lectiu per carretera competència de la Generalitat per a implantar la gratuïtat temporal per a les persones menors de 31 anys en els serveis públics de transport que presten, així com les oportunes compensacions a percebre pel compliment d’aquestes obligacions.

En el moment actual, la incertesa lligada a la duració de la guerra i a la persistència de les pressions a l’alça sobre els preus dels aliments, les matèries primeres i els béns intermedis, continua afectant de manera particular la renda disponible de les llars, especialment als més vulnerables. Per això, es fa necessari, continuar incentivant el paper del transport públic col·lectiu com una de les mesures més importants per a frenar l’escalada de preus, fomentant el canvi en la mobilitat quotidiana dels ciutadans cap a un mitjà de transport més segur, fiable, còmode, econòmic i sostenible que el vehicle particular.

A l’efecte de cofinançar la pròrroga per 6 mesos les reduccions temporals del 50 % del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d’anada i tornada, en els serveis de transport terrestre competència de les comunitats autònomes, recentment, s’ha promulgat el Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea. Així doncs, en aquest context també resulta oportú complementar aquesta mesura prorrogant també la gratuïtat en el transport públic per carretera per a les persones menors de 31 anys, que també està resultant eficaç per a frenar la inflació.

El present decret llei té doncs per objecte l’establiment de les obligacions dels operadors de transport públic col·lectiu per carretera competència de la Generalitat per a establir la gratuïtat temporal entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2023 per a les persones menors de 31 anys en els serveis públics de transport que presten, així com les oportunes compensacions a percebre pel compliment d’aquestes obligacions.

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria de transports terrestres, sense perjudici del que estbleixen els números 20 i 21 de l’apartat 1) de l’article 149.1.15a de la Constitució Espanyola, d’acord amb el que s’estableix en l’article 49.1.15a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, en relació amb el que s’estableix en l’article 148.1.5a de la Constitució Espanyola, que disposa que són competència de les comunitats autònomes «els ferrocarrils i carreteres l’itinerari dels quals transcórrega íntegrament en el territori de la comunitat autònoma i, en els mateixos termes, el transport desenvolupat per aquests mitjans o per cable».

Concorren en aquest cas les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que, d’acord amb l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, faculten el Consell a adoptar disposicions legislatives provisionals mitjançant decrets llei, sotmesos en tot cas a debat i votació en les Corts.

En particular, l’extraordinària i urgent necessitat deriva de la necessitat de complementar l’aplicació dels descomptes en el preu dels abonaments i títols multiviatge en tots els serveis públics de transport col·lectiu per carretera de competència de la Generalitat, de manera que per a les persones menors de 31 anys s’amplie per a tot el sistema de transport públic col·lectiu fins a aconseguir la gratuïtat durant el període de vigència de la mesura.

D’acord amb el que es disposa en l’article 59 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, aquest decret llei s’ajusta als principis de bona regulació normativa. D’igual manera, es compleix el principi de necessitat que ha quedat plenament justificat. Igualment, es dona compliment als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència, i es destaca que les mesures que incorpora són congruents amb l’ordenament jurídic i incorporen la millor alternativa possible atesa la situació d’excepcionalitat, en contindre la regulació necessària i imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament esmentats.

Quant al principi de transparència, vista la urgència per a l’aprovació d’aquesta norma, s’exceptuen els tràmits de consulta pública i d’audiència i informació pública, de conformitat amb l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Per tot això i en virtut de les atribucions conferides per l’article 44.4 i 49.1.15a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; l’article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, prèvia deliberació del Consell, en la reunió del de juliol de 2023,

DECRETE

Article 1. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquesta norma l’establiment de les obligacions dels operadors de serveis de transport públic regular de viatgers per carretera d’ús general competència de la Generalitat per a implantar la gratuïtat temporal des de l’1 d’agost fins al 31 de desembre de 2023, tots dos inclusivament, per a les persones menors de 31 anys en els serveis que presten.

Queden exclosos de l’àmbit del present Decret llei els serveis públics de transport per carretera de Metrobús gestionats per l’Autoritat de Transport Metropolità de València, que es regiran per les disposicions que aquesta adopte.

Article 2. Obligació de gratuïtat temporal per a les persones menors de 31 anys en les concessions de transport públic regular de viatgers per carretera competència de la Generalitat

Els concessionaris de transport públic regular de viatgers per carretera competència de la Generalitat, qualsevol que siga la situació administrativa de la concessió hauran de crear un abonament temporal de transport per a joves menors de 31 anys que utilitzen els serveis que operen de manera recurrent, a tarifa 0,00 €, amb període de validesa entre l’1 d’agost de 2023 i el 31 de desembre de 2023, complint les condicions que s’indiquen en l’article 3 del present decret llei.

Alternativament, en aquelles concessions que disposen d’un abonament de transport o títol multiviatge dirigit al col·lectiu de menors de 31 anys podran establir una reducció del 100 % de la tarifa durant el període de validesa entre l’1 d’agost de 2023 i el 31 de desembre de 2023, adaptant les seues condicions a l’indicat en l’article 3 del present decret llei.

Article 3. Condicions de comercialització i utilització dels abonaments temporals de transport gratuïts per a persones menors de 31 anys

1. Els concessionaris aplicaran les següents condicions de comercialització als abonaments temporals de transport gratuïts per a persones menors de 31 anys:

a) L’abonament temporal de transport podrà ser obtingut amb antelació a la data d’inici de validesa i durant tot el període de vigència a través dels canals habituals de comercialització d’abonaments i títols multiviatge de cadascun dels concessionaris.

El concessionari no podrà carregar a les persones usuàries despeses de gestió per l’emissió dels abonaments temporals, excepte els d’adquisició dels suports d’acord amb les tarifes aprovades per la Generalitat.

b) Cada trajecte origen-destinació a realitzar recurrentment o, en el seu cas, cada combinació zonal, requerirà d’un abonament de transport temporal. La recurrència mínima serà de 10 viatges durant el període de vigència. No obstant això, el concessionari podrà emetre un abonament temporal de transport per a tots els serveis de la concessió.

c) Només es permetrà l’adquisició d’un únic abonament temporal de transport per a cada origen-destinació, zona o concessió.

Les persones interessades a obtindre l’abonament temporal de transport hauran de tindre menys de 31 anys en el moment de la sol·licitud i hauran de presentar DNI, NIE o passaport en vigor a fi d’acreditar que compleixen el requisit d’edat.

Les persones menors de 14 anys desproveïdes de DNI podran acreditar el compliment del requisit d’edat mitjançant el llibre de família i hauran de presentar addicionalment la targeta sanitària SIP.

L’abonament temporal de transport s’identificarà mitjançant un codi únic. El concessionari haurà de portar un registre en el qual associarà la identificació de cada abonament temporal del transport amb el trajecte origen-destinació o, en el seu cas, la seua validesa zonal, amb el número d’identificació (DNI, NIE, passaport o SIP) de la persona menor de 31 anys que l’haja adquirit, així com el seu telèfon i correu electrònic si en té, a més del control dels usos que es realitzen durant la seua vigència.

2. S’aplicaran les següents condicions d’ús als abonaments temporals de transport gratuïts per a persones menors de 31 anys:

a) L’abonament temporal de transport podrà usar-se durant el període de vigència des de l’1 d’agost fins al 31 de desembre de 2023, tots dos inclusivament.

b) Serà personal i intransferible. Es considerarà ús inadequat la utilització de l’abonament temporal de transport per una persona diferent del seu titular.

c) Es procedirà a la retirada de l’abonament temporal de transport a les persones que en facen un ús inadequat. No s’expedirà un nou abonament temporal de transport a aquestes persones usuàries, per a cap origen-destinació de la mateixa concessió durant el termini de vigència.

d) En cas de pèrdua o deterioració de l’abonament temporal de transport, la persona usuària podrà sol·licitar un nou abonament temporal de transport, amb l’anul·lació previa de l’anterior. Quan en el moment de la sol·licitud no es faça lliurament de l’anterior, el lliurament del nou abonament temporal de transport es realitzarà passades 48 hores.

e) Les persones usuàries hauran de formalitzar el seu viatge presencialment amb la validació de l’abonament temporal de transport en el moment en què s’accedisca al vehicle. No es podrà realitzar l’adquisició o reserva prèvia de plaça per cap canal de comercialització a distància.

3. En cas d’haver-se comercialitzat abonaments de transport de caràcter anual que hagen sigut adquirits abans de l’entrada en vigor del present decret llei, el concessionari haurà d’habilitar un sistema per a permetre la devolució o la compensació a la persona usuària de la part proporcional que corresponga a la vigència de la gratuïtat per a joves menors de 31 anys.

4. L’empresa concessionària serà responsable del compliment de les condicions de creació, venda, utilització, devolució i ús adequat dels abonaments temporals de transport gratuïts per a menors de 31 anys d’acord amb el que s’estableix en aquest decret llei.

Article 4. Obligació d’informació

1. A l’efecte que la Generalitat dispose dels paràmetres necessaris per a l’oportú càlcul de la compensació que puga correspondre’ls, els concessionaris hauran de proporcionar a la direcció general competent en matèria de transport, la següent informació en relació amb els abonaments temporals de transport gratuïts per a persones menors de 31 anys:

a) Nombre d’abonaments temporals de transport adquirits en la concessió.

b) Dades de definició de l’abonament temporal de transport: tarifa de referència a l’efecte de compensació, origen-destinació i quilòmetres o, en el seu cas, validesa zonal.

c) Nombre d’abonaments temporals de transport adquirits per a cada trajecte origen-destinació o, en el seu cas, zona.

d) El nombre total de viatges realitzats amb abonaments temporals de transport en la concessió.

e) El nombre total de viatges realitzats amb abonaments temporals en cada trajecte origen-destinació o, en el seu cas, zona.

El període de referència per a aquesta informació serà per mesos naturals a partir de l’1 d’agost, fins que finalitze el període d’aplicació de la gratuïtat per a persones menors de 31 anys establida en l’article 2. Abans del dia 10 de cada mes, s’enviarà la informació relativa al mes anterior.

Juntament amb la remissió de la informació, els concessionaris hauran d’indicar si aplicaven un descompte per a persones menors de 31 anys que estiga finançat per altres departaments o administracions públiques.

2. Transcorregut el termini establit de presentació de la informació al qual obliga aquest article sense haver-se presentat aquesta per part d’un concessionari, o quan s’aprecie l’existència de defectes corregibles en la informació presentada, es requerirá aquest perquè en el termini improrrogable de cinc dies siga presentada o, en el seu cas, corregida.

En tot cas, la falta de presentació o esmena de la informació a què obliga el present article podrà comportar la pèrdua del dret a la percepció de les compensacions establides en l’article 7 d’aquest decret llei per als períodes en què s’incomplisca i a l’exigència de responsabilitats de conformitat amb el que es disposa en la Llei 16/1987, de 30 de juny, d’ordenació dels transports terrestres, en relació amb el que es disposa en l’article 97 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana.

3. Els concessionaris hauran d’aportar la informació de l’adquisició i utilització dels títols a la qual es refereix l’apartat anterior referida a cada concessió mitjançant declaració responsable que es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), apartat «serveis en línia», seleccionant el tràmit corresponent, a través de la següent URL: https://www.gva.es/es/proc23650

La presentació de la informació obligatòria prevista en aquest article, mentre no es dicte una nova resolució per la persona titular de la direcció general competent en matèria de transport, es realitzarà en els termes establits en la Resolució de 2 de juny de 2023, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual s’estableix el procediment per a la presentació de la informació sobre la utilització dels abonaments gratuïts de transport per a joves menors de 31 anys durant la vigència de la gratuïtat temporal establida a l’empara del Decret llei 6/2023.

4. Així mateix, la direcció general competent en matèria de transports podrà modificar mitjançant resolució el contingut, període de referència, dates i mitjans per a l’enviament de la informació.

Article 5. Compatibilitat

1. Les mesures de suport són compatibles i acumulables amb qualsevol subvenció o ajuda que puga estar-se concedint a les persones usuàries del transport amb la finalitat de reduir el preu final de l’abonament de transport o del títol multiviatge expedits pels concessionaris.

En el cas que s’haguera percebut o estiguera pendent de la seua percepció algun tipus d’ajuda, subvenció, ingrés, indemnització o compensació procedents de qualsevol administració pública o departament de la Generalitat amb anterioritat o durant la tramitació de la indemnització prevista en el present decret llei, per la qual es financen descomptes destinats a persones menors de 31 anys que són objecte d’indemnització en aquest decret llei, es llevarà la quantia total percebuda o pendent del seu cobrament, de la quantitat total que li corresponga en concepte d’indemnització d’acord amb el que s’estableix en l’article 6.

2. Correspon als concessionaris comunicar a la direcció general competent en matèria de transport, qualsevol que siga el moment de la seua obtenció, aquells ingressos procedents de qualsevol subvenció o ajuda que financen reduccions del preu final de l’abonament de transport o del títol multiviatge destinats a persones menors de 31 anys. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se tan prompte com es conega, en un termini màxim de deu dies. Realitzada, en el seu cas, la comunicació prevista en aquest precepte, o bé d’ofici, mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transports es podrà modificar la quantia de la indemnització per reducció d’ingressos i acordar el reintegrament que procedisca. L’omissió o demora en la comunicació prevista en aquest precepte comportarà l’exigència dels interessos de demora reportats des del moment en què hagué d’haver-se realitzat la comunicació fins a la data en què siga coneixedor l’òrgan competent.

Article 6. Certificat i finançament

1. La Generalitat haurà de compensar, amb caràcter indemnitzatori, els concessionaris de transport públic regular de viatgers per carretera d’ús general, qualsevol que siga la situació administrativa de la concessió, que realitzen la gratuïtat efectiva per a les persones menors de 31 anys pels menors ingressos obtinguts durant els mesos de la seua aplicació, els costos d’implementació de la mesura i els costos financers en què pogueren haver incorregut, sempre que s’hagen aplicat dins dels límits establits en l’article 3 i complides les obligacions d’informació que disposa l’article 4 del present decret llei.

Per a establir les compensacions per les validacions amb l’abonament temporal de transport gratuït per a persones menors de 31 anys s’aplicarà el següent:

a) Per a les concessions que operen en els sistemes de transport metropolità d’Alacant i de la Plana de Castelló, la tarifa de referència per a determinar la compensació per viatge validat serà la del preu per viatge del títol d’integració de la Generalitat de 10 viatges de caràcter zonal, establida en l’Ordre 6/2023, de 23 de maig, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’aproven les tarifes i condicions d’utilització dels títols de transport de la Generalitat del sistema TAM a Alacant i del transport metropolità de la Plana a Castelló, així com dels títols de transport propis de la xarxa del TRAM d’Alacant.

b) Per a les concessions no incloses en l’apartat anterior, es prendrà com a referència per a cada trajecte origen-destinació o, en el seu cas, cada zona, el preu habitual a 31 de juliol de 2023. En aquests casos, la tarifa de referència per a determinar la compensació per viatge validat serà la corresponent al preu per viatge dels abonaments de transport o títols multiviatge que comercialitzarà el concessionari o, en defecte d’això, del bitllet senzill.

A aquest efecte, es considerarà el preu habitual a 31 de juliol de 2023 el corresponent a la tarifa autoritzada en aqueix moment, sense aplicar les reduccions temporals de què disposa el Decret llei 2/2023, de 27 de gener, del Consell.

2. Cada concessionari, sense perjudici de la situació administrativa en la qual es trobe la concessió, presentarà un certificat de la reducció d’ingressos per l’aplicació de la gratuïtat per a persones menors de 31 anys per als serveis a què es refereix l’article 2, mitjançant declaració responsable que es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), apartat «serveis en línia», seleccionant el tràmit corresponent, a través de la següent URL: https://www.gva.es/es/proc23628

El certificat de la reducció d’ingressos a emetre per l’empresa concessionària estarà referit a cada concessió, desagregant la informació per a cadascun dels mesos naturals en els quals s’ha aplicat la reducció de preus.

L’import de la reducció dels ingressos no inclourà l’Impost del Valor Afegit (IVA), per tractar-se d’una operació no subjecta a l’IVA segons el que es disposa en l’article 78.dos.3r de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit modificat per la disposició final deu de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic.

A tal fi, mitjançant resolució de la direcció general competent en matèria de transports es determinarà l’obertura i el termini per a la presentació dels certificats, que haurà d’acabar abans que finalitze el mes de març de 2024, i posarà a la disposició dels concessionaris els models que contindran les dades que sostenen el certificat de la reducció d’ingressos.

3. La quantia corresponent serà liquidada als concessionaris directament per la Generalitat, i s’incrementarà la quantitat en un 10 % addicional pels costos de gestió i financers. A aquest efecte, es dictarà resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transports.

4. El finançament dels abonaments temporals de transport gratuïts per a persones menors de 31 anys el realitzarà la Generalitat a través del Conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat Valenciana per a instrumentar la subvenció nominativa a favor de la Comunitat Valenciana per a la implantació de solucions de mobilitat innovadores, subscrit el 15 de desembre de 2022, i en el que resulte necessari, a través de fons propis a càrrec de l’aplicació pressupostària 08.02.02.513.30.2.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Validesa dels títols adquirits amb anterioritat a l’entrada en vigor del present decret llei.

Les persones usuàries que hagueren adquirit amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest present decret llei, abonaments temporals de transport gratuïts per a persones menors de 31 anys d’acord amb el que es disposa en l’article 2 del Decret llei 6/2023, de 24 de març, del Consell, podran continuar fent ús d’aquests títols de transport fins al 31 de desembre de 2023.

Segona. Gratuïtat temporal per a joves menors de 31 anys en el sistema TAM d’Alacant i del transport metropolità de la Plana a Castelló, així com dels títols de transport propis de la xarxa del TRAM d’Alacant.

Les condicions de comercialització i utilització dels abonaments temporals de transport gratuïts per a persones menors de 31 anys en el sistema TAM d’Alacant i el transport metropolità de la Plana a Castelló, així com en la xarxa del TRAM d’Alacant seran les establides mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transports, i no els serà aplicable el que es disposa en l’article 3 del present decret llei.

Per als serveis de transport públic per carretera d’ús general de competència de la Generalitat del sistema TAM d’Alacant i del transport metropolità de la Plana a Castelló, s’indemnitzarà els concessionaris per la reducció d’ingressos d’acord amb el que es disposa en el present decret llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari

El Consell podrà dictar totes les disposicions que calguen per al desenvolupament, execució i compliment del que es disposa en el present decret llei. Així mateix, la persona titular de la conselleria competent en matèria de transports podrà dictar tots els actes i disposicions reglamentàries que calguen en aquells supòsits en els quals aquest decret llei atribueix expressament la competència a la Conselleria, d’acord amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Segona. Entrada en vigor

El present decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de juliol de 2023

El president de la Generalitat

CARLOS MAZÓN GUIXOT

La consellera de Medi Ambient,

Aigua, Infraestructures i Territori

SALOMÉ PRADAS TEN