Subvenciones de competencia local COMUNIDAD VALENCIANA

,

DECRET LLEI 1/2024, de 30 de gener, del Consell, de modificació dels decrets llei 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, i 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

PREÀMBUL

I

El Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes per a actuacions de competència local en els municipis del Baix Segura, per a facilitar la inversió en sistemes urbans de drenatge i en actuacions de neteja sostenible, així com el Decret llei 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes complementàries per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent, per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles, van fixar un termini inicial per a l’execució de les obres finançades pels mateixos de 22 i 30 mesos, respectivament.

D’altra banda, el preàmbul del Decret llei 6/2023, de 24 de març, va posar de manifest que este termini de 22 mesos inicialment previst pel Decret llei 13/2021 resultava clarament insuficient perquè es tractava d’obres de gran complexitat i envergadura. Per això, la disposició final quarta del Decret llei 6/2023 va ampliar este termini a 30 mesos i. per tant, el va equiparar al termini previst en el Decret llei 13/2022.

Des de la data d’aprovació de l’ampliació, i malgrat l’esforç generalitzat dels municipis, s’ha constatat la continuació de la concurrència dels factors ja existents (com l’extraordinari augment dels preus dels materials de construcció que ha provocat que, en alguns supòsits, els contractes queden deserts perquè és necessària una actualització de preus, amb la qual cosa cal una nova licitació amb els retards en la tramitació consegüents), als quals ara se n’afigen altres sorgits per dificultats sobrevingudes durant el transcurs de les tramitacions, de diversa índole (dificultat per a escripturar els terrenys, incompliment del contractista, retard en la concessió dels permisos, aparició de dificultats no previstes, etc.), que donen com a resultat la incertesa de poder arribar al final de les actuacions en el nou termini fixat.

Les actuacions finançades es basen en sistemes urbans de drenatge i en actuacions de neteja sostenibles. Es tracta, per tant, de projectes que es consideren d’alta prioritat perquè les actuacions urbanes sostenibles, i especialment els sistemes urbans de drenatge (SUD), són tècniques de gestió d’aigües pluvials i planejament urbà que, a més d’evitar els desbordaments o inundacions en episodis d’intensa pluja, contribuiran a la millora ambiental i paisatgística dels municipis.

Per tant, en este context es justifica l’oportunitat i la necessitat de l’aprovació del present decret llei, l’objecte del qual és l’ampliació del termini d’execució de les actuacions, per a aconseguir l’objectiu que tots els municipis de la comarca puguen finalitzar les obres, sense que cap quede arrere, amb plena seguretat jurídica, i la consideració, a més, que formen part d’una mateixa unitat geogràfica i que la defensa contra les inundacions també té caràcter global. Per a aconseguir este objectiu, plenament concurrent amb l’interés general, i sobre la base de l’àmplia experiència adquirida des de la publicació dels dos decrets llei esmentats, es considera necessària una ampliació del termini per l’adequada execució de les actuacions, amb el coneixement del fet que els municipis són els primers interessats, com ja s’ha indicat, en la conclusió de les obres amb la màxima celeritat possible, en nom de la protecció dels seus termes i, principalment, de la seguretat dels respectius veïns i veïnes.

Juntament amb el que s’ha esmentat més amunt, per a assegurar la verificació correcta en el compliment de les actuacions finançades, que impulsen i asseguren el desenvolupament de les actuacions fins a l’execució total, es considera també oportú modificar la composició de les comissions mixtes de seguiment regulades en els mateixos decrets llei 13/2021 i 13/2022, per a atorgar-los un perfil més tècnic, de manera que, a part d’exercir les funcions pròpies d’estes comissions, disposen de més capacitat per a coadjuvar amb els municipis durant l’acompliment de les actuacions subvencionades.

II

La jurisprudència del Tribunal Constitucional ha emparat l’aprovació de disposicions de caràcter socioeconòmic mitjançant l’instrument normatiu del reial decret llei en els casos en què s’aprecie una motivació explícita i raonada de la necessitat i la urgència de la mesura. El caràcter «necessari» s’ha afirmat en els casos de conjuntures econòmiques problemàtiques que exigixen una resposta ràpida.

Així mateix, la urgència s’ha acceptat, quan la dilació en el temps de l’adopció de la mesura de què es tracte, mitjançant una tramitació per la via normativa ordinària, podria generar perjuís addicionals. En este cas, els municipis afectats es troben en ple procés d’execució de les obres projectades per a la defensa contra els fenòmens meteorològics catastròfics, per la qual cosa requerixen seguretat jurídica per a continuar amb normalitat, sense demora en el coneixement del termini disponible.

La justificació de la utilització de l’instrument del decret llei s’empara, igualment, en una dilatada jurisprudència del Tribunal Constitucional, els requisits de la qual esta norma complix. Així, cal recordar que el nostre alt tribunal, en les sentències 6/1983, de 4 de febrer, F. 5; 11/2002, de 17 de gener, F. 4; 137/2003, de 3 de juliol, F. 3, i 189/2005, de 7 juliol, F. 3, ha vinculat la utilització d’esta norma a la solució d’una situació concreta que, dins dels objectius de l’òrgan emissor, i per raons difícils de preveure, necessita una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.

Per afegiment, cal tindre en compte que correspon al Consell, en esta mena de normes, la realització d’un juí polític o d’oportunitat (SSTC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4 [EDJ 2018/505168] i 142/2014, d’11 de setembre, FJ 3 [EDJ 2014/166324]) sobre la conjuntura i la motivació de la norma.

El decret llei constituïx un instrument lícit, sempre que la finalitat justifique la legislació d’urgència, com ocorre en el cas que ens ocupa, siga subvindre a una situació concreta, dins dels objectius del Consell, que, per raons difícils de preveure, necessite una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.

Com és preceptiu, cal assenyalar també que este decret llei no afecta l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, els drets, deures i llibertats dels ciutadans regulats en el títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.

A la vista del que s’ha exposat anteriorment, concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat establides per l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana com a pressupostos habilitants per a recórrer a l’instrument jurídic del decret llei.

De conformitat amb el Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i amb el Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Presidència l’impuls de l’acció interdepartamental del Consell, i les competències en matèria d’Administració local, i a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, les competències en matèria d’obres públiques.

En la tramitació del projecte de decret llei, s’ha seguit el procediment que establix l’article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, i s’han emés els informes preceptius.

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que establix l’article 44 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta conjunta del president de la Generalitat i de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 30 de gener de 2024,

DECRETE

Article 1. Modificació del Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca del Baix Segura

1. Es modifica el termini fixat en l’article 8 del Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

«Les obres corresponents a actuacions finançades amb càrrec a aquest programa hauran d’executar-se, com a màxim, el 30 de novembre de 2026. Aquest termini podrà ser prorrogat per la declaració de vagues que afecten el desenvolupament de les actuacions, raons climatològiques que alteren calendaris d’execució d’obres o qualsevol altra causa de força major degudament acreditada, i pel temps de retard imputable a aquestes causes».

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 del Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

«Esta comissió, amb la finalitat de reforçar l’impuls de les actuacions finançades, estarà integrada per:

– Presidència: La persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient, aigua, infraestructures i territori, o personal directiu o funcionarial adscrit a la seua organització en qui delegue.

– Persona titular de la Secretaria Autonòmica de Presidència, o personal directiu o funcionarial adscrit a la seua organització en qui delegue.

– Persona titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència, o personal directiu o funcionarial adscrit a la seua organització en qui delegue.

– Persona titular de la Direcció General d’Administració Local, de la Presidència de la Generalitat, o persona funcionària adscrita a esta direcció general en qui delegue.

– Persona titular de la Direcció General de l’Aigua o persona funcionària que ocupe un lloc adscrit a esta direcció general en qui delegue.

– Cada un dels ajuntaments inclosos en l’annex d’este decret llei que haja acceptat la subvenció directa designarà, entre càrrec públic electe o persona funcionària de la corporació, una persona en representació de la corporació local, que acudirà a la comissió de seguiment en qualitat de vocal, prèvia la convocatòria, i quan l’activitat que calga avaluar afecte el seu municipi.

– Una persona nomenada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’obres públiques entre el personal funcionarial de la conselleria, que exercirà les funcions de secretaria de la comissió, amb veu i sense vot».

Article 2. Modificació del Decret llei 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes complementàries per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent, per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles

1. Es modifica el termini fixat en l’apartat 1 de l’article 9 del Decret llei 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

«Les obres corresponents a actuacions finançades amb càrrec a este programa hauran d’estar finalitzades, com a màxim, el 30 de novembre de 2026».

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 del Decret llei 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

«Esta comissió, amb la finalitat de reforçar l’impuls de les actuacions finançades, estarà integrada per:

– Presidència: La persona titular de la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, o personal directiu o funcionarial adscrit a la seua organització en qui delegue.

– Persona titular de la Secretaria Autonòmica de Presidència, o personal directiu o funcionarial adscrit a la seua organització en qui delegue.

– Persona titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència, o personal directiu o funcionarial adscrit a la seua organització en qui delegue.

– Persona titular de la Direcció General d’Administració Local, de la Presidència de la Generalitat, o persona funcionària adscrita a esta direcció general en qui delegue.

– Persona titular de la Direcció General de l’Aigua o persona funcionària que ocupe un lloc adscrit a esta direcció general en qui delegue.

– Cada un dels ajuntaments inclosos en l’annex d’este decret llei que haja acceptat la subvenció directa designarà, entre càrrec públic electe o persona funcionària de la corporació, una persona en representació de la corporació local, que acudirà a la comissió de seguiment en qualitat de vocal, prèvia la convocatòria, i quan l’activitat que calga avaluar afecte el seu municipi.

– Quatre vocals designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, vinculats amb els municipis inclosos en l’annex I.

– Una persona nomenada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’obres públiques entre el personal funcionarial de la conselleria, que exercirà les funcions de secretaria de la comissió, amb veu i sense vot».

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Clàusula de no despesa

L’execució d’este decret llei no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa del pressupost de la Generalitat i, en tot cas, s’haurà d’atendre amb els seus mitjans personals i materials.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Este decret llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de gener de 2024

El president de la Generalitat,

CARLOS MAZÓN GUIXOT

La consellera de Medi Ambient,

Aigua, Infraestructures i Territori,

SALOMÉ PRADAS TEN