Reglamento de la Agencia Valenciana de Seguridad COMUNIDAD VALENCIANA

,

DECRET 57/2024 de 28 de maig, del Consell, de modificació del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
>

PREÀMBUL

La Llei 4/2017, de 3 de febrer, crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències (d’ara en avant, AVSRE), com a organisme autònom de caràcter administratiu, dels previstos en l’article 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d’actuar per a organitzar i exercir les funcions que se li atribuïxen i per a complir els fins que té encomanats.

L’AVSRE, com a organisme autònom, té com a finalitat donar una resposta eficaç i eficient respecte de les necessitats incloses en el seu àmbit d’actuació, i este és l’execució, en règim de descentralització funcional, de les polítiques de la Generalitat en matèria d’interior, seguretat pública, protecció ciutadana, gestió d’emergències i coordinació de policies locals i dels servicis de prevenció d’incendis i salvament. Així mateix, li correspon la gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, del Servici de Bombers Forestals, extinció d’incendis forestals i participació de la Generalitat en els consorcis de bombers, així com la direcció i la gestió de l’encàrrec del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat i, finalment, el desenvolupament de la formació de les policies locals i el personal de servicis essencials i complementaris d’intervenció davant d’emergències i protecció civil.

L’article 13.2 de l’esmentada Llei 4/2017 establix que, per decret del Consell, s’aprovarà el reglament orgànic i funcional de l’AVSRE, en el qual es desenvoluparà l’estructura administrativa d’esta, la seua organització i la distribució de funcions que s’encomanen a cada una de les unitats administratives que la conformen. Este reglament orgànic va ser aprovat pel Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, que va ser modificat pel Decret 239/2018, de 28 de desembre, del Consell, que va ser modificat, al seu torn, pel Decret 83/2021, de 18 de juny, del Consell, i que ara es considera necessari modificar per a incloure noves unitats administratives que permeten atendre les necessitats sorgides de l’activitat ordinària de l’Agència.

Resulta convenient posar en relleu que l’estructura actual de l’AVSRE resulta insuficient per a abordar les necessitats sorgides en matèries com ara postemergència, seguretat pública, així com la gestió de l’organisme a través de la seua secretaria tècnica, i és necessària la seua modificació per a l’acompliment correcte de totes les funcions atribuïdes.

El procés d’elaboració del Decret s’ha adequat als principis de bona regulació previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atés que l’òptim desenvolupament de les polítiques de la Generalitat en matèria d’interior, seguretat pública, protecció ciutadana, gestió d’emergències i coordinació de policies locals i dels servicis de prevenció d’incendis i salvament, aprofundint en la millora de l’organització de l’organisme autònom que ha d’executar-les, suposa un motiu d’interés general la consecució del qual justifica el seu acomodament als principis de necessitat i eficàcia.

Al mateix temps, la present norma s’erigix com l’instrument més adequat per a garantir les reformes organitzatives necessàries en l’AVSRE, a fi d’adaptar la seua estructura interna a l’òptim desenvolupament de les seues competències, sense que s’adopten mesures restrictives de drets, regulant tan sols aquells aspectes que s’han considerat imprescindibles per a aconseguir les millores buscades en l’organització, donant compliment al principi de proporcionalitat.

Pel que concernix el principi de seguretat jurídica, esta norma complementa la resta de l’ordenament jurídic aplicable i establix una regulació de l’organisme autònom estable i clarificadora, amb vocació de continuïtat i d’acord amb la normativa de rang superior.

Per la seua part, en aplicació del principi de transparència, queden definits i justificats els objectius que es pretenen aconseguir amb la present iniciativa normativa. En este sentit, tots els tràmits i la documentació utilitzada per a l’elaboració de la mateixa queden a la disposició de la ciutadania.

A més, la present norma no suposa la introducció de càrregues administratives innecessàries i aprofundix en la racionalització en la gestió dels recursos públics, en la mesura en què permet un estalvi de costos respecte a l’estructura organitzativa anterior, complint amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per tot això, de conformitat amb l’article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, complits els tràmits procedimentals que preveu l’article 43, amb els informes previs favorables de les conselleries competents en matèries d’hisenda i de funció pública, així com del Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Justícia i Interior, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió de 28 de maig de 2024,

DECRETE

Article únic. Modificació del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Es modifiquen els articles 13, 13 ter, 14, 15 i 16 del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en els termes que establix l’annex únic d’este decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim transitori de gestió administrativa, econòmica i pressupostària

Mentres els departaments del Consell competents en matèria de pressupostos i funció pública no efectuen les corresponents modificacions derivades d’este decret, les unitats i els llocs de treball de nivell administratiu configurades d’acord amb l’estructura anterior de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, continuaran subsistents, retribuïdes amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris amb els que ho eren fins a eixe moment, i donant el suport administratiu en relació amb els assumptes i els expedients que els corresponguen en les matèries que gestionaven amb anterioritat a l’entrada en vigor d’este decret, sense perjuí de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els ha sigut atribuïda.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera. Habilitació per al desplegament normatiu

La persona titular del departament o l’entitat del sector públic instrumental competent en matèria de seguretat i emergències dictarà les disposicions necessàries per a desplegar i executar el present decret.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de maig de 2024

El President de la Generalitat,

CARLOS MAZÓN GUIXOT

La consellera de Justícia i Interior,

ELISA MARÍA NÚÑEZ SÁNCHEZ

ANNEX ÚNIC

Es modifiquen els articles 13, 13 ter, 14, 15 i 16 del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Primer. Es modifica l’article 13, que queda redactat de la manera següent:

Article 13. Dels servicis dependents de la Subdirecció General de Seguretat

Per a complir les funcions esmentades en l’article anterior, la Subdirecció General de Seguretat s’estructura en els servicis següents, als quals corresponen les funcions que, així mateix, s’indiquen:

1. Al Servici de Règim Jurídic li corresponen les funcions següents:

a) Informar les bases de les convocatòries dels processos de selecció i promoció de policies locals i proposar el nomenament de vocals per als òrgans tècnics de selecció.

b) L’assessorament jurídic en matèria de policies locals als ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

c) Elaborar els informes preceptius de cobertura de personal funcionari interí en els cossos de la policia local.

d) Estudiar i elaborar la normativa en matèria de policia local, així com la memòria anual d’activitat de la policia local.

e) Convocar i assistir tècnicament el Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

f) Convocar i assistir tècnicament la Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

g) Elaborar informes tècnics sobre els avantprojectes de disposicions que se sotmeten a la seua consideració.

h) Impulsar i desplegar els projectes d’iniciatives reglamentàries a tramitar en la Subdirecció General de Seguretat.

i) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2. Al Servici de Gestió en Seguretat Pública li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar els expedients de concessió de distincions i condecoracions al mèrit policial dels cossos de la policia local i de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

b) Assistir tècnicament i administrativament la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

c) Gestionar i tramitar els assumptes relatius al règim de personal i mitjans de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

d) Elaborar i tramitar les propostes de contractació necessàries per a la gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i de la Subdirecció General de Seguretat.

e) Tramitar els expedients de concessió d’ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

f) Gestionar la coordinació dels cossos de la policia local a la Comunitat Valenciana.

g) Gestionar el Registre de policies locals.

h) Coordinació de les aplicacions informàtiques que s’implementen en l’àmbit de la seguretat pública.

i) Gestionar i tramitar les propostes ciutadanes en el portal de la transparència de la Generalitat (portal GVAOberta) relacionades amb les matèries que es corresponguen amb l’àmbit competencial de la Subdirecció General de Seguretat.

j) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

Segon. Es modifica l’article 13 ter, que queda redactat de la manera següent:

Article 13 ter. Dels servicis dependents de la Subdirecció General de Formació en Seguretat Pública i Emergències

1. De la Subdirecció General de Formació en Seguretat Pública i Emergències dependran les següents unitats administratives:

a) Servici de Formació de Seguretat Pública.

b) Servici de Formació d’Emergències.

2. Al Servici de Formació de Seguretat Pública li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar la formació de les policies locals i del personal de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

b) Dissenyar i gestionar el Pla anual de formació per al personal de seguretat.

c) Tramitar els expedients d’homologació dels cursos que es realitzen en matèria de seguretat.

d) Coordinar els estudis i les investigacions en matèria de seguretat a través del Centre d’Investigació de Seguretat i Emergències (CISE).

e) Tramitar l’acreditació professional de les persones integrants de les policies locals.

f) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

3. Al Servici de Formació d’Emergències li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i impartir la formació del personal pertanyent als servicis essencials i complementaris d’intervenció davant d’emergències.

b) Dissenyar i gestionar el Pla anual de formació per al personal d’emergències.

c) Tramitar els expedients d’homologació dels cursos que es realitzen en matèria d’emergències.

d) Coordinar els estudis i les investigacions en matèria d’emergències a través del Centre d’Investigació de Seguretat i Emergències (CISE).

e) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

Tercer. S’addiciona l’apartat 5 de l’article 14, que queda redactat de la manera següent:

Article 14. De la Subdirecció General d’Emergències i les seues funcions

1. La Subdirecció General d’Emergències, amb la supervisió de la persona titular de l’AVSRE, té atribuïda la coordinació dels servicis i les unitats adscrites a esta, la coordinació externa amb altres administracions públiques i la representació de l’AVSRE en les tasques que se li encomanen.

2. En particular té atribuïdes les funcions de coordinació dels servicis d’emergència, així com les labors d’atenció i informació ciutadana davant de qualsevol situació d’emergència i la coordinació amb altres administracions públiques. Igualment li correspon l’avaluació i l’anàlisi de les situacions de risc i d’emergència, que comprén l’elaboració i l’actualització dels plans d’emergència i els procediments d’actuació en el marc que preveu la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències, i l’elaboració de normativa, estudis de riscos i funcions orientades a la formació i la sensibilització ciutadana en matèria de protecció civil, campanyes institucionals, informació ciutadana i cursos de formació. Així mateix, exercirà la Secretaria de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

3. La Subdirecció General d’Emergències assumix les funcions de gestió de la intervenció urgent dels servicis operatius davant de situacions d’emergència, així com l’atenció del telèfon únic d’emergències europeu 1·1·2 Comunitat Valenciana, facilitant als servicis operatius d’urgència i emergència el sistema informàtic i de comunicacions d’utilització comuna. Així mateix, li correspon coordinar i gestionar l’accés dels servicis d’intervenció a la xarxa de comunicacions d’urgències i emergències de la Generalitat.

4. Igualment, li correspon dur a terme funcions de coordinació, gestió i planificació en matèria d’extinció d’incendis.

5. També li correspon dur a terme funcions de coordinació i gestió de les actuacions de tornada a la normalitat després d’una situació d’emergència o catàstrofe.

Quart. Es modifica l’article 15, que queda redactat de la manera següent:

Article 15. Dels servicis dependents de la Subdirecció General d’Emergències

De la Subdirecció General d’Emergències depenen els servicis següents:

1. Servici de Coordinació d’Emergències, al qual s’assignen les funcions següents:

a) Gestionar la Sala d’Emergències de la Generalitat per al compliment de les funcions assignades en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències, tant en situació ordinària com en situació d’emergència.

b) Articular les actuacions del personal tècnic de l’AVSRE en situacions d’emergència.

c) Establir els criteris de coordinació amb els diferents servicis operatius en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Gestionar les labors derivades de l’encàrrec de funcions, firmada entre la Generalitat i el Consell de Seguretat Nuclear per a la vigilància radiològica ambiental de l’entorn de la central nuclear de Cofrentes, vigilància radiològica en emergències, la inspecció de les instal·lacions radioactives i de transports de material radioactiu, i intervenció en emergències.

e) Gestionar les obligacions establides per a l’Agència, derivades de la seua constitució com a operadora d’aeronaus tripulades per control remot.

f) Redactar, implantar i mantindre l’operativitat del Pla especial davant del risc radiològic de la Comunitat Valenciana.

g) Mantindre l’operativitat dels plans de protecció civil de la Comunitat Valenciana.

h) Establir i garantir l’eficàcia de les actuacions derivades de l’obligació de la Generalitat en matèria d’assistència a familiars i víctimes d’accidents d’aviació civil, fent extensives les mesures a tota mena d’emergències.

i) Organitzar simulacres de resposta en situacions de gran emergència.

j) Participar en l’establiment de l’operativitat de l’1 1 2 Comunitat Valenciana i la seua relació amb la Sala d’Emergències de la Generalitat.

k) Gestionar les subvencions, els convenis i els acords de col·laboració amb les institucions, les persones i les empreses proveïdores de servicis, en nom de la coordinació de les actuacions en les fases de la preemergència i emergència.

l) Participar en les funcions que el Decret 67/2020, de 12 de juny, del Consell, de regulació de la seguretat humana i la coordinació de les emergències ordinàries i de protecció civil en platges de la Comunitat Valenciana, assigna en matèria de protecció civil, i queden exceptuades les referides a matèria d’autoprotecció.

m) Desplegar la normativa que establix la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències, en les matèries competència del servici.

n) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2. Servici de planificació, al qual s’atribuïxen les funcions següents:

a) Elaborar, implantar i mantindre l’operativitat dels plans de protecció civil d’àmbit autonòmic i assessorament a l’Administració local en l’elaboració dels plans de protecció civil d’àmbit local.

b) Elaborar els informes en matèria de riscos.

c) Gestionar les línies de subvenció i els convenis de col·laboració amb les associacions i les agrupacions locals de voluntariat de protecció civil.

d) Gestionar els registres autonòmics de plans d’autoprotecció de les activitats amb risc que establix el Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg d’Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció, així com del voluntariat de protecció civil, del personal dels servicis de bombers de la Comunitat Valenciana i de les distincions de Protecció Civil.

e) Gestionar les aportacions econòmiques de la Generalitat als consorcis provincials de bombers.

f) Desplegar normativament la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències, i la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels servicis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la Comunitat Valenciana, en les matèries competència del servici.

g) Desenvolupar les competències que, en matèria de protecció civil, corresponen a la Generalitat Valenciana en aplicació del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses.

h) Exercir la secretaria administrativa de la Comissió de Protecció Civil i Emergències de la Comunitat Valenciana, de la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències, de la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana i del seu gabinet tècnic.

i) Gestionar els expedients de concessió de distincions i condecoracions al mèrit de la protecció civil.

j) Col·laborar amb els organismes competents en la implantació i el manteniment de l’operativitat i dels plans d’emergència o d’autoprotecció de preses, ports i aeroports.

k) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

3. Servici d’Extinció d’Incendis Forestals, que té assignades les funcions següents:

a) Organitzar, planificar i gestionar el Servici de Bombers Forestals i la seua actuació en el territori de la Comunitat Valenciana.

b) Preparar i realitzar el seguiment tècnic de la contractació de mitjans aeris de la Generalitat per a l’extinció d’incendis forestals.

c) Organitzar, planificar i gestionar els mitjans i els recursos aeris de la Generalitat per a l’extinció d’incendis forestals.

d) Preparar i realitzar el seguiment tècnic de l’arrendament o l’adquisició de vehicles i de l’equipament del Servici de Bombers Forestals.

e) Preparar i realitzar el seguiment tècnic de la redacció i l’execució de projectes de construcció d’immobles i infraestructures amb la finalitat de permetre la intervenció dels mitjans terrestres i aeris del Servici de Bombers Forestals en l’extinció d’incendis forestals.

f) Gestionar el manteniment de l’equipament, els immobles i les infraestructures adscrits al Servici de Bombers Forestals.

g) Actuar com a gestor dels heliports i els aeròdroms d’extinció d’incendis forestals de la Generalitat, d’acord amb la legislació vigent d’aviació civil i la preparació i el seguiment tècnic de la seua contractació.

h) Valorar els gastos de la intervenció dels mitjans i els recursos de la Generalitat en l’extinció d’incendis forestals.

i) Coordinar l’operativa dels diferents organismes dependents de la Generalitat en la investigació de causes dels incendis forestals, en col·laboració amb la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals i sense perjuí de la competència exclusiva d’altres òrgans jurisdiccionals en el cas que hi haja indicis de la comissió d’un delicte dels tipificats en el Codi Penal.

j) Desenvolupar i investigar models de comportament dels incendis forestals.

k) Col·laborar en la coordinació i la implantació operativa dels diferents organismes i empreses intervinents en l’extinció d’incendis forestals.

m) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

4. Servici de Postemergència, que té assignades les funcions següents:

a) Gestionar i coordinar les actuacions per a tornar a la normalitat després d’una situació d’emergència o catàstrofe. Gestionar i coordinar l’execució de la reparació dels danys ocasionats per situacions d’emergència o catàstrofe a través del procediment de subvenció en el marc de l’Oficina Única Postemergència. Donar suport tècnic a l’Oficina Única Postemergència.

b) Executar la reparació dels danys ocasionats per situacions d’emergència que corresponga a la Generalitat en el marc de l’Oficina Única Postemergència, a excepció de les actuacions que corresponguen de gestió del territori forestal o infraestructures de prevenció d’incendis forestals.

c) Desplegar la normativa que establix la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències, en les matèries competència del servici.

d) Realitzar l’estudi de les estimacions dels danys presentats pels afectats després d’una situació d’emergència o catàstrofe, tramitar i realitzar el seguiment dels expedients d’ajudes que s’inicien a conseqüència d’una situació d’emergència o catàstrofe en el marc de l’Oficina Única Postemergència, així com la custòdia i el manteniment dels expedients referenciats.

e) Elaborar els informes i les propostes de resolució dels recursos administratius i les reclamacions presentades en relació amb els expedients d’ajudes que s’inicien a conseqüència d’una situació d’emergència o catàstrofe en el marc de l’Oficina Única Postemergència.

f) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

Quint. Es modifica l’article 16, que queda redactat de la manera següent:

Article 16. De la Secretaria Tècnica

1. Dependent directament de la persona titular de la Direcció de l’AVSRE i amb rang de subdirecció general, exercix la direcció, la coordinació i supervisió dels servicis generals de l’AVSRE, i li correspon l’exercici de les funcions següents:

a) Atendre les necessitats dels òrgans de govern, de coordinació i consultius, com també els registres d’estos.

b) Coordinar i elaborar les propostes de millora dels procediments administratius.

c) Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius i convocatòries de subvencions i ajudes, així com dels convenis de col·laboració.

d) Supervisar, i fer-ne el seguiment, el funcionament correcte del Registre d’entrada i eixida de documents i la gestió de l’emmagatzematge de la documentació.

e) Gestionar el material mòbil de l’AVSRE.

f) Gestionar el personal de l’AVSRE.

g) Elaborar les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball del personal adscrit a l’AVSRE, com també els estudis sobre la plantilla d’esta.

h) Tramitar les incidències en nòmina i situacions de personal.

i) Gestionar les nòmines i les indemnitzacions per raó del servici.

j) Custodiar i mantindre els expedients de personal.

k) Elaborar els informes i les propostes de resolució respecte dels recursos administratius i les reclamacions, exceptuant el que disposa l’article 15.4.e del present decret.

l) Gestionar i tramitar les sentències judicials fermes en matèria de personal.

m) Realitzar el seguiment de l’execució dels expedients de contractació.

n) Realitzar el seguiment dels expedients de compres centralitzades i dels subministraments menors de l’AVSRE.

o) Realitzar totes les actuacions relatives als arrendaments de béns immobles.

p) Coordinar la gestió del manteniment dels diferents immobles adscrits a l’AVSRE.

q) Elaborar la planificació i programació econòmica.

r) Coordinar i impulsar l’elaboració de l’avantprojecte de pressupostos i de les modificacions pressupostàries.

s) Gestionar i realitzar el seguiment i control de l’execució pressupostària i econòmica de l’AVSRE; control i seguiment de la comptabilització de les factures, i també el tancament de l’exercici pressupostari.

t) Tramitar i formalitzar els ingressos que s’originen per les activitats pròpies de l’AVSRE.

u) Coordinar el Registre únic de factures (RUF).

v) Coordinar i realitzar el seguiment de les diferents caixes, així com de la comptabilització dels comptes justificatius dels fons de caixa fixa.

w) Elaborar els informes sobre qualsevol norma en matèria que siga competència de l’AVSRE amb repercussió en el gasto públic.

x) Donar suport administratiu a l’Oficina Única Postemergència.

y) Coordinar el manteniment i l’actualització dels continguts de la pàgina web de l’AVSRE.

z) Exercir les funcions que li corresponen com a unitat de transparència de l’organisme, incloent-hi la gestió i la coordinació de la informació pública dels expedients. Gestionar i tramitar les queixes i els suggeriments, així com les preguntes parlamentàries.

aa) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2. De la Secretaria Tècnica dependran les següents unitats administratives:

a) Servici Econòmic i Pressupostari, al qual s’assignen les funcions següents:

1a. Elaborar el pressupost i tramitar-ne les modificacions.

2a. Gestionar els ingressos i els gastos de l’organisme.

3a. Elaborar i realitzar l’anàlisi mensual del període mitjà de pagament.

4a. Coordinar i elaborar la informació econòmica que sol·licite la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General o altres òrgans superiors, en l’àmbit de les auditories que, si és el cas, realitzen a l’organisme.

5a. Donar suport tècnic a la Secretaria Tècnica i ajudar-la en les funcions que li són pròpies.

6a. Assessorar en la planificació, la programació, el seguiment i l’avaluació de les inversions de l’organisme. Gestionar el manteniment dels immobles adscrits a este.

7a. Gestionar les actuacions derivades de la tresoreria pròpia de l’AVSRE.

8a. Fer les tasques materials tendents a la formulació dels comptes anuals de l’AVSRE, d’acord amb els principis comptables que els siguen aplicables.

b) Servici de Contractació, que té assignades les funcions següents:

1a. Analitzar, dissenyar, determinar i ordenar els criteris en relació amb les contractacions que s’efectuen, així com elaborar els informes, les propostes de resolució i la resta d’incidències que es deriven dels contractes.

2a. Estudiar, tramitar, gestionar, preparar i formalitzar els expedients de contractació.

3a. Gestionar les adquisicions de material de tipus general necessari per al funcionament normal de l’organisme.

4a. Tramitar i gestionar els encàrrecs a mitjans propis.

5a. Tramitar, gestionar i formalitzar els contractes menors.

6a. Assessorar i emetre els informes que en el seu àmbit d’actuació els siguen requerits.

7a. Elaboració de la proposta de programació de la contractació de l’AVSRE.

c) Servici de Gestió Administrativa i Suport Tècnic, al qual s’assignen les funcions següents:

1a. Donar suport a la Secretaria Tècnica, conformement a criteris de competència tècnica i des d’una perspectiva pluridisciplinària.

2a. Tramitar les convocatòries d’ajudes i subvencions, així com la seua actualització en procediments GUC, referides a l’àmbit competencial de l’AVSRE.

3a. Tramitar els convenis de col·laboració referits a l’àmbit competencial de l’AVSRE.

4a. Tramitar expedients de responsabilitat patrimonial referits a l’àmbit competencial de l’AVSRE.

5a. Gestionar i elaborar els informes, les memòries i els estudis tècnics que es requerisquen, referits a l’àmbit competencial de l’AVSRE.

6a. Supervisar i actualitzar la normativa vigent relacionada amb les matèries que són pròpies de l’organisme.

7a. Tramitar els projectes de disposicions normatives de caràcter general referits a l’àmbit competencial de l’AVSRE.